Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 54 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.p54.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 54 w Poznaniu

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opublikowanej cyfrowo mapy serwisu,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • część plików graficznych nie ma odpowiedniego opisu dla osób niedowidzących,

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane niedogodności dla osób niepełnosprawnych na stronie internetowej.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Gronowska, przedszkole54poznan@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 226 13 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Dolina 6, 61-551 Poznań.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Dolina.

Wejście do budynku nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych (należy pokonać 7 schodów, podjazd nie nadaje się dla osób niepełnosprawnych).

Przedszkole znajduje się w budynku mieszkalnym i jest jednopoziomowe, w korytarzu drzwi otwiera pracownik.

Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Przedszkole nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni bądź wind zewnętrznych i wewnętrznych, brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, wejścia nie posiadają  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących, w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nr 54 nie posiada aplikacji mobilnej.

Logo przedszkola nr 54 w Poznaniu - białe

Przedszkole nr 54 „Tajemniczy Świat”

ul. Dolina 6,
61-551 Poznań

Tel: 61 226 13 07
Mail: przedszkole54poznan@gmail.com