Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Rodzice,

zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2022/2023.

Kryteria rekrutacji na nowy rok zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Poznania nr LVIII/1076/VIII/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.

Zarządzeniem  Nr 60/2022/P z dnia 27 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W tym roku rozpocznie się ona 14 marca. Poniżej zamieszczony został szczegółowy terminarz.

Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona w dniu rozpoczęcia rekrutacji o godzinie 10:00.

Wkrótce na stronie NABÓR oraz stronie naszego przedszkola zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.

 

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy. 

 

Postępowanie rekrutacyjne:
W celu zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej możecie Państwo, jako rodzice/opiekunowie prawni skorzystać z dwóch form zapisu:
1. poprzez system elektroniczny NABÓR :
  – wypełniając wniosek w elektronicznym systemie NABÓR http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
  – drukując i podpisując wypełniony wniosek,
  – podpisany wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów można złożyć:
       a/ w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru lub
       b/ zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.
Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresieskładania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie:http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
2. poprzez wypełnienie papierowego wniosku odręcznie i po podpisaniu złożenie wrazz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu /szkole podstawowej pierwszego wyboru. (Informacje zawarte we wniosku wprowadza wówczas do systemu placówka pierwszego wyboru).
Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez system NABÓR za pomocą indywidualnego konta. Szczegółową informację w tym zakresie znajdą Państwo w Instrukcji elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia, zamieszczonej na stronie: http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
Miasto Poznań dokłada wszelkich starań, by przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego nie stwarzało zagrożenia epidemicznego, więc rekomendujemy Państwu wypełnianie wniosków poprzez elektroniczny system NABÓR oraz przesyłanie dokumentów z wykorzystaniem tego systemu.

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce), Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

Wypełnione czytelnie i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych wnioski wraz  z załącznikami prosimy składać w kopertach do skrzynki na dokumenty w przedsionku przedszkola lub za pośrednictwem PLATFORMY NABÓR.

Można też przesłać skan (nie zdjęcie) dokumentów na adres przedszkole54poznan@gmail.com  podając w tytule wiadomości: NABÓR-imię i nazwisko kandydata. Oryginały dokumentów trzeba dostarczyć do przedszkola w wyznaczonym później terminie.

 

Kryteria naboru na rok szkolny 2022/2023: 

 1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 50 punktów.

 1. Kryteria określone przez organ prowadzący zgodnie z Uchwałą nr LVIII/1076/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2022 r. określono następujące kryteria samorządowe:
 • oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 11 pkt;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, bedzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole 10 pkt;
 • wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

– za I preferencję 5 pkt,

– za II preferencję 4 pkt,

– za III preferencję 3 pkt,

– za IV preferencję 2 pkt,

– za V preferencję 1 pkt;

 • wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki 3 pkt;
 • oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 12 pkt;
 •  wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodni z Programem Szczepiń Ochronnych 5 pkt – kryteria spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

Niezbędne dokumenty:

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów podstawowych lub dodatkowych zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
 5. Zaświadczenie z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG poświadczające zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej lub kontunuowanie nauki.
 6. Kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnych (UPO) w celu poświadczenia rozliczenia podatku za miniony rok.
 7. Oświadczenie rodzica o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

Powyższe dokumenty powinny być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub odpis urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 • od dnia 14 marca (od godz. 10:00) do dnia 25 marca 2022 r. – składanie wypełnionych i podpisanych wnioskówwraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja;
 • dnia 13 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki);
 • od dnia 13 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2022 r.  – potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • dnia 26 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Procedura odwoławcza:

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej na rok szkolny 2022/2023.

Obowiązuje złożenie nowego wniosku oraz procedura przedstawiona powyżej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

 • od dnia 13 czerwca (od godz. 10:00) do dnia 17 czerwca 2022 r. – składanie wypełnionych i podpisanych wnioskówwraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji;
 • dnia 22 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki);
 • od dnia 22 czerwca do dnia 24 czerwca 2022 r. – potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji;
 • dnia 27 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Procedura odwoławcza:

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla rodziców – Informacja dla Rodzicow dot. rekrutacji do przedszkoli_2022

Informator dla rodziców – Informator dla Rodzicow 2022

Zarządzenie dotyczące terminów rekrutacji – Zarzadzenie terminy rekrutacji 2022-2023

Uchwała RMP – UMP_LVIII_1076_VIII_2022_T-PLA

Terminy rekrutacji – terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych