REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Informujemy, że rekrutacja do:

 • przedszkoli,
 • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • klas pierwszych szkół podstawowych

będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

 

Postępowanie rekrutacyjne:

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami będzie można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron: cc

https://nabor.pcss.pl/poznan/

 

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce), Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

Kryteria naboru na rok szkolny 2020/2021:

 1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 260 punktów.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą nr XXII/401/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r. określono następujące kryteria samorządowe:

 • oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 30 pkt;
 • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane przedszkole 60 pkt;
 • wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

– za I preferencję 50 pkt,

– za II preferencję 30 pkt,

– za III preferencję 20 pkt,

– za IV preferencję 10 pkt,

– za V preferencję 1 pkt;

 • wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki 15 pkt;
 • oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 30 pkt;
 • wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodni z Programem Szczepień Ochronnych 60 pkt – kryteria spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych

 

Niezbędne dokumenty

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Lp.

Kryterium z § 1:

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

kryterium 1)

oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG

kryterium 5)

oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań

kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)

kryterium 6)

wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, kryterium spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych

oświadczenie rodzica

Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 • Od dnia 16 marca do dnia 30 marca 2021 r. – składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.
 • Dnia 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
 • Od dnia 16 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2021 r. – potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 26 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

 

Procedura odwoławcza:

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca:

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą. Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/2022.

Obowiązuje złożenie nowego wniosku oraz procedura przedstawiona powyżej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego:

 • Od dnia 18 czerwca do dnia 22 czerwca 2021 r. – składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.
 • Dnia 25 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
 • Od dnia 25 czerwca do dnia 29 czerwca 2021 r. potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 • Dnia 30 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Procedura odwoławcza:

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.