Rodzice, którzy planują kontynuację pobytu dziecka w naszym przedszkolu

w roku szkolnym 2022/2023 są zobowiązani w terminie od 7 do 11 marca 2022 r.

złożyć w przedszkolu wypełniony i podpisany przez obojga rodziców

druk deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Niezłożenie druku w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Stosowny druk będzie wydawany w powyższym terminie u pań dyżurujących przy wejściu do przedszkola.